Bytové domy

vytlačiť

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebujete niekoho, kto Vám bude flexibilne, spoľahlivo a profesionálne vykonávať  činnosti súvisiace s chodom Vášho bytového domu?

 

Naša firma na základe mandátnej zmluvy, alebo na základe zmluvy o výkone správy Vám zabezpečí  požadované činnosti nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie Vášho spoločenstva vlastníkov bytov alebo komplexný servis súvisiaci so správou bytových domov.

V súčasnosti máme uzavreté mandátne zmluvy s dvadsiatimišiestimi  spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Žiari nad Hronom, v Žarnovici, v Hliníku nad Hronom a v Hodruši - Hámroch. 

 

Účtovno-správcovská, s. r. o. ponúka zabezpečenie všetkých činností, ktoré patria ku správe nehnuteľnosti:

 

 

 • zabezpečovanie údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov;
 • zabezpečovanie dodávok energií a prevádzky výťahov;
 • vedenie účtovníctva podľa platného zákona o účtovníctve, vrátane vypracovania daňového priznania;
 • evidencia preddavkov podľa jednotlivých vlastníkov, osobitne fond prevádzky, údržby a opráv, uskutočňovanie akýchkoľvek zmien súvisiacich s platnou legislatívou a zmenou počtu osôb v byte;
 • zabezpečovanie revízií, odborných prehliadok, požiarnej ochrany a iných kontrol v zmysle platnej legislatívy;
 • výkon úkonov súvisiacich s vedením a disponovaním účtu - elektronickou formou;
 • komplexná korešpondencia s vlastníkmi neodpredaných bytov a NP, alebo s nájomníkmi v jednotlivých bytoch (vrátane mesačných faktúr a ročného vyúčtovania);
 • evidencia príjmov a výdavkov spojených s predmetom obstarávania;
 • vedenie výkazníctva a štatistiky;
 • príprava rozpočtu fondu prevádzky, údržby a opráv;
 • predkladanie štvrťročných a ročných správ o hospodárení;
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok, vrátane súdneho vymáhania a odpredaja bytu prostredníctvom dražobnej spoločnosti;
 • zabezpečenie atestu bytového domu vrátane atestu hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a návrhy opatrení na znižovanie energetickej náročnosti bytového domu;
 • bezplatné zabezpečovanie jednoduchých právnych služieb;
 • bezplatné poradenstvo súvisiace s komplexnou obnovou bytového domu vrátane financovania predmetnej investičnej akcie;
 • pravidelná informovanosť štatutára, členov rady, prípadne zástupcu vlastníkov bytov o zmenách v legislatíve, prípadne o novinkách v oblasti správy bytových domov;
 • zabezpečenie dokumentácie súvisiacej s ochranou osobných údajov;
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy;
 • ročné vyúčtovanie najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka vrátane stručnej správy o hospodárení bytového spoločenstva, alebo bytového domu každému vlastníkovi bytu (NP) v tlačenej forme.

 

CENA:

a) SVP a NP na základe mandátnej zmluvy od 3,80 € za byt (NP) - mesačne

 

 

 

b) výkon správy - dohodou

Ročné vyúčtovanie  a vedenie personálnej a mzdovej agendy zdarma.

 

 

 

GARANCIA CENY: Minimálne 2 roky od uzavretia zmluvného vzťahu.